Male hidroelektrane na vodotocima:

  • obrada hidroloških podataka vodotoka na mjestu izgradnje, krivulja trajanja protoka, određivanje snage hidroagregata, projektiranje mjernih i upravljačkih uređaja te priključka na mrežu
  • izgradnja novih i revitalizacija postojećih
  • nadzor izgradnje ili revitalizacije

Sunčane elektrane:

  • dimenzioniranje elektrane prema lokaciji, položaju u odnosu na Sunce i raspoloživoj površini, izbor optimalnih sunčanih modula, izmjenjivača i zaštitnih uređaja, projektiranje priključka na mrežu
  • nadzor izgradnje